prof. dr. hab. Adam Jedliński - Attorney at law

prof. dr. hab. Adam Jedliński

 • Jedliński A., Prawo do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, Gdańsk 2005
 • Jedliński A., Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, Warszawa 2002
 • Jedliński A., Credit Union System in Poland, Madison USA 2002
 • Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Zagadnienia konstrukcji prawnej, Sopot  2001
 • Jedliński A., Umowne nabycie własnościowego prawa do lokalu, Gdańsk 1985

 • Komentarz do Tytułu IV Działu III (Formy Czynności Prawnych), Działu IV (Wady oświadczenia woli) oraz Tytułu VI (przedawnienie roszczeń) Księgi Pierwszej Kodeksu Cywilnego [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz. Część ogólna, Tom I, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2012
 • Jedliński A., Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Zarys systemowego ujęcia, Sopot 2002

 • Jedliński A., Mędrzecka J., Odrębna własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, Gdańsk 2003 „Arche”
 • Jedliński A., Pietrzykowski K., Komentarz do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Gdańsk 1998
 • Jedliński A., Kędzierska-Cieślak A., Prawo cywilne w świetle przypadków (dla studentów, aplikantów i nie tylko), Poznań 1998
 • Jedliński A., Kędzierska-Cieślak A., Prawo cywilne w kazusach, Gdańsk 1985

 • Jedliński A.,  H. Cioch,Prawo spółdzielcze (rec.), Warszawa 2011, Rejent  251/2012
 • Jedliński A., Ustawa z 1920 roku na tle ówczesnych regulacji europejskich (w:) 90 lat prawa spółdzielczego, Biuletyn Instytutu Stefczyka, rok II, 2010 nr 5
 • Jedliński A., Glosa do wyroku SN z dnia 04.10.2006 r. II CSK 105/06. [Dot. Charakteru prawnego terminu do rozpatrzenia przez walne zgromadzenie zgłoszonego przez członków żądania podziału spółdzielni]. OSP 2007 nr 11 poz. 124 c.
 • Jedliński A., Podstawowe założenia nowego projektu ustawy o spółdzielniach. Stud. Europ. Gdynia 2007 t. 16 s. 151-165
 • Jedliński A., Moc obowiązująca uchwał organów spółdzielni i ich zaskarżanie. Pieniądze i Więź 2006 nr 1 s. 93-99
 • Jedliński A., Ochrona konsumenta w świetle tzw. ustawodawstwa antylichwiarskiego. Pieniądze i Więź 2006 nr 2/3 s. 145-149
 • rec. Jedliński A. – H. Cioch Prawo spółdzielcze w świetle prezydenckiego projektu ustawy, Kraków 2005, Rejent 263/2005
 • Jedliński A. Pozorność jako wada czynności prawnej i konsekwencje prawe pozorności, Rejent 264/2005
 • Jedliński A., Umowa o wybudowanie lokalu w celu ustanowienia jego odrębnej własności – umowa developerska. Prz. Sądowy 2005 nr 9 s. 68-78
 • Jedliński A., Stosunek prawny członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Stud. Europ. Gdynia 2005 t. 14 s. 173-188
 • Jedliński A. Założenia Projektu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej oraz o upadłości konsumenckiej, Pieniądze i Więź z 2004, Nr 2
 • Jedliński A., Glosa do wyroku SO w Łodzi z 27.11.2002 r. II C 814/02. [Dot. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych]. Pieniądze i Więź 2004 nr 1 s. 108-111
 • Jedliński A., Lokatorskie prawo do lokalu (nowe elementy konstrukcji prawnej). Prz. Sądowy 2004 nr 3 s. 122-135
 • Jedliński A., Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Prz. Sądowy 2004 nr 9 s. 60-71
 • Jedliński A., Zastąpienie uchwały walnego zgromadzenia w procesie łączenia się spółdzielni. Pieniądze i Więź 2004 nr 4 s. 123-128
 • Jedliński A., Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu według nowej regulacji prawnej.  Prz. Sądowy 2004 nr 1 s. 110-129
 • Jedliński A., Zasada swobody umów a ważność czynności prawnej. Rejent 2003 nr 5 s. 85-101
 • Jedliński A., Sytuacja prawna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w toku postępowania egzekucyjnego. Prz. Prawa Egzekucyjnego 2003 nr 9/10 s. 27-40
 • Jedliński A., Udział Kasy Krajowej w postępowaniach dotyczących funkcjonowania systemu SKOK przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pieniądze i Więź 2003 nr 3 s. 128-135
 • Jedliński A., Mędrzecka J. Zasada swobody umów, a ważność czynności prawnej, Rejent 209/2003
 • Jedliński A., Gwarancje bezpieczeństwa depozytów w SKOK [Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych]. Pieniądze i Więź 2002 nr 2 s. 60-63, Sum.
 • Jedliński A., Podział spółdzielni w świetle nowych regulacji prawnych. PiP 2002 nr 8 s. 53-62
 • Jedliński A., Znaczenie prawne pojęcia „więzi o charakterze zawodowym lub organizacyjnym” w rozumieniu art. 6 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w postępowaniu rejestrowym. Pieniądze i Więź 2001 nr 1 s. 182-193
 • Jedliński A., Zagadnienia cywilnoprawne powstające w związku z unormowaniem upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Stud. Bałtyckie Administracja 2001 t. 3 s. 21-37
 • Jedliński A., Przekształcenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej jako źródło nabycia członkostwa w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Pieniądze i Więź 2001 nr 2 s. 103-114
 • Jedliński A., O tak zwanej urzędowej interpretacji prawa podatkowego. Rejent 2001 nr 12 s. 60-74
 • Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź 2001 nr 3 s. 120-130
 • Jedliński A., Ochrona wkładów członkowskich i oszczędności członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w postępowaniu egzekucyjnym. Probl. Egzekucji 2001 nr 15 s. 5-22
 • Jedliński A., W SKOK nie wypierzesz, Rzeczpospolita z dnia 18 czerwca 2001
 • Jedliński A., Spółka cicha – stosunki między wspólnikami. Pieniądze i Więź 2000 nr 3 s. 117-122
 • Jedliński A., Kaczyński L., Statut jako źródło prawa pracy. PiP 1999 nr 4 s. 28-40
 • Jedliński A., Kaczyński L., Zagadnienia prawne umów zawieranych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe z pracodawcami. PiP 1998 nr 8 s. 79-88
 • Jedliński A., Kaczyński L., Zagadnienia prawne umów zawieranych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z pracodawcami. Pieniądze i Więź 1999 nr 1 s. 114-122 [przedruk z „Państwa i Prawa” 1998 nr 8]
  Jedliński A., Wybrane zagadnienia prawne rejestracji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Stud. Bałtyckie Administracja 1998 nr 2 s. 81-94
 • Jedliński A., Wybrane zagadnienia prawne rejestracji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Pieniądze i Więź 1998 nr 1 s. 151-155
 • Jedliński A., Własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawo rzeczowe. (Zagadnienia konstrukcji prawnej). PiP 1998 nr 4 s. 44-51
 • Jedliński A., Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, Magazyn Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych, 1998 Nr 4
  Wniesienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego nr 15(1987), Gdańsk 1987
 • Jedliński A., Umowa o kolejności przydziału lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych. PiP  1986 nr 7 s. 70-80
 • Jedliński A., Charakter prawny umów zawieranych przez Biuro Handlu Zagranicznego   „Locum”. Pal. 1983 nr 5/6 s. 78-86
prof. dr hab. Dominik Bierecki - Attorney at law

prof. dr hab. Dominik Bierecki

 • Bierecki D., Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym, Warszawa 2021
 • Bierecki D., Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego, Sopot, 2017
 • Bierecki D., Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, Sopot, 2013

 • Bierecki D., Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w świetle nowych regulacji prawnych, Pieniądze i Więź, 2012, nr 4
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne zniesienia pozorności jako wady oświadczenia woli w projekcie nowego Kodeksu cywilnego, Prawo i Więź, 2014, nr 2
 • Bierecki D., Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej, Pieniądze i Więź, 2015, nr 4
 • Bierecki D., Regulacja prawna wyzysku. Uwagi de lege lata oraz de lege ferenda, Rejent, 2015, nr 7
 • Bierecki D., Transgraniczne połączenie spółdzielni. Uwagi dotyczące utworzenia spółdzielni europejskiej (societas cooperativa europaea) w świetle prawa polskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2016, nr 2
 • Bierecki D., Uwagi w sprawie rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku, Rejent, 2017, nr 8
 • Bierecki D., Zasiedzenie własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., III CZP 57/16, Prawo i Więź, 2018, nr 1
 • Bierecki D., Forma elektroniczna czynności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, Pieniądze i Więź, 2018, nr 2
 • Bierecki D., Nowe regulacje przedawnienia roszczeń, Rejent, 2018, nr 10
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne powołania wykonawcy testamentu (zarys problematyki), Prawo i Więź, 2018, nr 3
 • Bierecki D., Potrzeba instytucji zarządu sukcesyjnego (w:) Polski Kompas – Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, Warszawa, 2018
 • Bierecki D., Połączenie spółdzielni w likwidacji, [w:] Państwo – Konstytucja – Prawo. Księga pamiątkowa poświęcona Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Profesorowi Henrykowi Ciochowi, Warszawa 2018
 • Bierecki D., Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, Rejent 2019, nr 1
 • Bierecki D., Zbycie udziału w spółdzielni rolników, Pieniądze i Więź 2019, nr 1
 • Bierecki D., Przyczynek do problematyki zasady numerus clausus jednostronnych czynności prawnych w prawie zobowiązań (artykuł dyskusyjny), [w:] Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. P. Zakrzewski, D. Bierecki, Sopot 2019
 • Bierecki D., Legal Consequences of Introduction of Elements of Public Law Into Cooperative Law – Polish Perception, International Journal of Cooperative Law 2019, nr 2
 • Bierecki D., The De Lege Ferenda Propositions Regarding the Membership in the Cooperative in Poland, Prawo i Więź 2019, nr 3
 • Bierecki D., Tendencje rozwojowe sektora spółdzielczego, [w:] Polski Kompas – Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, Warszawa 2019
 • Bierecki D., Komentarz do wyroku SA w Krakowie z 6 czerwca 2017 r., I ACa 1769/16, [w:] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, t. IX, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2019
 • Bierecki D., Czynność prawna podjęta w celu przestępczym – próba określenia konstrukcji prawnej, Palestra 2019, nr 10
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne przejęcia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, Pieniądze i Więź 2019, nr 3
 • Bierecki D., Legal Status and Development Trends of Credit Unions in Polish Law and its Compliance with the WOCCU Standards and the International Cooperative Principles, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo 2020, nr 56
 • Bierecki D., Komentarz do wyroku SN z 16 marca 2018 r., IV CSK 302/17, [w:] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, t. X, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2020
 • Bierecki D., Ustalenie liczby udziałów w spółdzielni rolników (spółdzielni energetycznej), Pieniądze i Więź 2020, nr 3
 • Bierecki D., Acquisition of a Share in the Cooperative. Comparative Interpretation of Polish Cooperative Law, Transformacje Prawa Prywatnego 2021, nr 1
 • Bierecki D., Zaskarżenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni, Przegląd Sądowy 2021, nr 4
 • Bierecki D., Energy Cooperatives in the System of Polish Cooperative Law, Review of Institute of the Grand Duchy of Lithuania, vol. 1 (2021)
 • Bierecki D., Brak zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmniejszenie funduszu udziałowego banku spółdzielczego a zobowiązanie banku do wypłaty wypowiedzianych udziałów członkowskich, Monitor Prawniczy 2021, nr 8
 • Bierecki D., Causa of Contracts and General Assemblies Resolutions in Polish Cooperative Law, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo 2021, nr 58
 • Bierecki D., Текущее состояние и условия развития кооперативных сберегательно-кредитных союзов в перспективе конвергенции кооперативного права (Stan aktualny i warunki rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w perspektywie konwergencji prawa spółdzielczego), [w:] Региональное сотрудничество: теория, проблемы и опыт. Сборник научных статей международной научно-практической интернет-конференции 29 апреля 2021 г., red. T.V. Gavrilenko, Y. G. Starovoitova, Homel 2021
 • Bierecki D., Forfaiting w świetle Jednolitych zasad forfaitingu, Przegląd Prawa Handlowego 2021, nr 10
 • Bierecki D., Zasada jeden członek-jeden głos w spółdzielni rolników, Studia Prawa Prywatnego 2021, nr 3-4
 • Bierecki D., Spółdzielczość gwarantem pluralizmu i rozwoju gospodarczego, [w:] Polski Kompas – Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, Warszawa 2021
 • Bierecki D., Rękojmia przy sprzedaży pozbawionej dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (art. 5564  i art. 5565 k.c.), Rejent 2021, nr 10
 • Bierecki D., The Credit Union’s Legal Characteristics in Polish and Georgian Law – Comparative Study, Journal of Polish and Georgian Law 2021, nr 1
 • Bierecki D., Komentarz do uchwały SN z 8 marca 2019 r., III CZP 88/18, [w:] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, t. XI, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2021
 • Bierecki D., Zasada równości praw i obowiązków członków spółdzielni. Uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Prawo i Więź 2022, nr 1
 • Bierecki D., Komentarz do wyroku SA w Warszawie z 3 grudnia 2020 r., VI ACa 925/19, [w:] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, t. XII, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2022
 • Bierecki D., The Legal Nature of the Cooperative's Activity in the Interests of its Members - Remarks Under Polish Law, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo 2022, nr 61
 • Bierecki D., Charakter odpowiedzialności osób działających w interesie spółdzielni przed rejestracją, Prawo i Więź 2022, nr 43
 • Bierecki D., Zamieszczenie zapisu na sąd polubowny w statucie spółdzielni, Przegląd Sądowy 2023, nr 2
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne nabycia przez Skarb Państwa mienia wykreślonej z rejestru spółdzielni mieszkaniowej, Nieruchomości@ 2023, nr 3
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne uzyskania przez spółdzielnię statusu przedsiębiorstwa społecznego, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 2023, t. 15, nr 3
 • Bierecki D., Komentarz do wyroku SN z 24 czerwca 2022 r., II CSKP 374/22, [w:] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych, t. XIII, red. K. Pietrzykowski, Sopot 2023
 • Bierecki D., Konsekwencje prawne opatrzenia danych podpisem osobistym w stosunku do innego podmiotu niż podmiot publiczny, Prawo i Więź 2023, nr 4
 • Bierecki D., New Regulation on Membership and Investor Shares in Credit Unions. Comparative Interpretation of Polish Law on Credit Unions, Review of European and Comparative Law 2024, vol. 56, nr 1

 • Bierecki D., Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej. Referat wygłoszony na konferencji naukowej: Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego, Warszawa, 3.10.2015 r.
 • Bierecki D., Legal aspects of capital building in cooperatives in the European Union. Referat wygłoszony na konferencji Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Antalya, Turcja, 12.11.2015 r.
 • Bierecki D., European Co – operative Society (SCE) in the light of International Co – operative Principles. Wykład na zaproszenie wygłoszony na Uniwersytecie w Tbilisi (Tbilisi State University) dnia 29.09.2016 r.
 • Bierecki D., Członkostwo w spółdzielni. Postulaty de lege ferenda. Referat wygłoszony w ramach Polsko – Rosyjskiego Seminarium Naukowego pt. „Spółdzielczość XXI wieku – doświadczenia, praktyka i perspektywy”. Uniwersytet Gdański, 16.01.2019 r.
 • Bierecki D., Legal Environment of Credit Unions in Poland. Referat wygłoszony na konferencji ICA – CCR European Research Conference. Uniwersytet Humboldta w Berlinie, 22.08.2019 r.
 • The Current Status and Conditions for Development of the Polish Credit Unions System in the Perspective of Convergence of Cooperative Law. Regional cooperation: theory, problems and experience – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Belorusskiy Torgovo-Ekonomicheskiy Universitet Potrebitel'skoy Kooperatsii i Rossiyskiy Universitet Kooperatsii Kaliningradskiy Filial, 29.04.2021 r.
 • Social Cooperative as Legal Form of WISE in Polish Law. Referat wygłoszony na konferencji ICA – CCR European Research Conference „Cooperative Transition in Facing Crisis”, 7.07.2021 r.
 • Charakter prawny działania spółdzielni w interesie jej członków. Referat wygłoszony na konferencji „Stulecie uchwalenia ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość prawa spółdzielczego”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 5.11.2021 r.
 • The Principle of Equality in Polish Cooperative Law. Referat wygłoszony na konferencji ICA – CCR European Research Conference "Rethinking co-operatives: From local to global and from the past to the future”, Panteion University of Social and Political Sciences w Atenach, 13.07.2022 r.
 • Charakter odpowiedzialności osób działających w interesie spółdzielni przed rejestracją. Referat wygłoszonony na konferencji "Spółdzielnie w orzecznictwie sądów w trybunałów w Polsce oraz Unii Europejskiej", Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie, 4.11.2021 r. 
 • Cooperatives as Social Economy Entities Under the New Polish Social Economy Act. Referat wygłoszony na konferencji ICA – CCR European Research Conference "Innovating in cooperative governence. Governing cooperative Innovation", Katolicki Uniwersytet w Lowanium, 12.07.2023 r.
 • Konsekwencje opatrzenia danych podpisem osobistym w stosunku do inego podmiotu niż podmiot publiczny. Referat wygłoszony na V Konferencji: "Nowe technologie i sztuczna inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne gospodarki cyfrowej", Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 20.10.2023 r.  
 • Nabycie prawa własności domu jednorodzinnego od spółdzielni mieszkaniowej w trybie przepisów o nabyciu prawa do lokalu. III Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości "Nabywanie lokali - stan do lege lata i postulaty de lege ferenda". Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 26.10.2023 r.
 • The Convergence of Cooperative Law in the World. Fundamentals - Development Directions - Legislators' Response. Wykład na zaproszenie wygłoszony na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie (Vytauto Didžiojo universitetas) dnia 8.11.2023 r. 
 • The Role of National Associations in Developing Credit Unions - Perspective of Polish Law. IV International Forum on Cooperative Law: "The Cooperation between Cooperatives: a Principle of the Past or for the Future". University of the Basque Country, 30.11.2023 r. 
 • Cooperative Principles in Concepts of Social Economy and Social Enterprise in Polish Law. Referat wygłoszony na konferencji: "Perspectives of Cooperative Law Development in Europe". Spółdzielczy Instytut Naukowy, Warszawa 7-8.03.2024 r.
 • Zasady demokratycznej kontroli członków i autonomii spółdzielni w prawie polskim. Referat wygłoszony na VI Euroregionalnej Konferecji Naukowej "Samorządność, spółdzielcześć, przedsiębiorczość - czyli o sztuce obywatelskiego samostanowienia. Wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne". Uniwersytet Rzeszowski, 4.04.2024 r.
 • Zasada proporcjonalności w stosowaniu rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA). Referat wygłoszony na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo prawne stron w postępowanu administracyjnym, cywilnym i karnym w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska-Słowacja-Ukraina". Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubeski Jana Pawła II w Lublinie, 9-10.05.2024 r.

 • Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. P. Zakrzewski, D. Bierecki, Sopot 2019

 • Bierecki D., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019 (komentarz do art. 535 – 604 k.c. – sprzedaż, zamiana)
 • Bierecki D., [w:] Prawo spółdzielcze. System Prawa Prywatnego, t. 21, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2020 (rozdziały: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe; Spółdzielnia europejska)
 • Bierecki D., [w:] Prawo handlowe, red. P. Nazaruk, Warszawa 2023 (rozdziały: Spółdzielnie; Umowy powiernicze)
 • Bierecki D. [w:] Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 2023 (komentarz do art. 1 - 31, 67 - 90, 96 - 112, 130 - 180) 
dr. Martyna Jedlińska - Attorney at law

dr. Martyna Jedlińska

 • Jedlińska M., Pełnomocnictwo do czynności na rachunku bankowym, Pieniądze i Więź, nr 50, s. 147-159, Sopot 2011
 • Jedlińska M., Realizacja założeń społecznie odpowiedzialnego biznesu poprzez etyczne fundusze inwestycyjne, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/7, s. 43-5, Gdańsk 2011
 • Jedlińska M., Założenie spółdzielni socjalnej, Przegląd Sądowy, nr 5, s. 43-62, Gdańsk 2013
 • Jedlińska M., Spółdzielnia socjalna – atypowe rozwiązania powszechnych problemów, Tęcza Polska, nr 8 (209), s. 22-25, Gdynia, sierpień 2016
 • Nowe rozwiązania w zakresie formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym, Rejent 2016, Nr 11
 • Pojęcie zastępstwa w prawie cywilnym materialnym, Rejent 2018, Nr 1

 • Spółdzielnia socjalna w prawie polskim, Biblioteka kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź”, Sopot 2017
dr. Aleksandra Brodecka - Attorney at law

dr. Aleksandra Brodecka

 • Jedność prawa, etyki, filozofii i polityki [w:] Księga życia i twórczości, t. 4, Filozofia : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi [współautor:] O. Hołub-Śniadach, Z. Brodecki, Wyd. Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2014, ISBN 978-83-7847-151-6, nr wyd. 1
 • Rio 20+: wizja i rzeczywistość [w:] Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku [red:] Z. Galicki, A. Gubrynowicz [współautor:] Z. Brodecki, A. Molisz, Warszawa 2013 2013, s. 289, ISBN 978-83-63093-88-4, nr wyd. 1
 • Rynek i kultura w interakcji z prawem. [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego. [współautor:] Z. Brodecki, Wyd. Gdańskie Studia Prawnicze, Gdańsk 2012, nr wyd. 1
 • Tragedia zasobów wspólnych [w:] Gdańskie Studia Prawnicze. Tom XXV, Gdańsk 2011, nr wyd. 1
 • Konstytucjonalizacja prawa publicznego; Prawo konstytucyjne [w:] Komparatystyka kultur prawnych [współautor:] Z. Brodecki, M. Konopacka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Zrozumieć produkty ubezpieczeń [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II [red:] Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Zrozumieć rynek ubezpieczeń [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I [red:] Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Proces europejskiej integracji gospodarczej; Odpowiedzialność przedsiębiorcy na rynku technologii [w:] Europa przedsiębiorców [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2010, nr wyd. 1
 • Komparatystyka kultur prawnych [współautor:] M. Konopacka, Z. Brodecki, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-264-0294-4, nr wyd. 1
 • Sąd jako katalizator i pozytywny prawodawca; Status sędziego [w:] Europa urzędników [red:] Z. Brodecki, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, nr wyd. 1